May 2013 Researcher of the Month - Xiangmei Xi, PhD